Furusato Gujo TV
Oo-Sanshouuo, a great salamander
Segi-ita
mizubune
Hazagake
Nagaragawa tetsudo, railway
Hatsu-uma Shinji
The festival rite of Togakushi-jinja in Wara
a festival rite of Hoshinomiya-jinja, shrine in Minami-cho
Takao Kabuki in Hachiman-cho
Koi nobori-no-Kanzarashi no Gujo-Honzome
Amida-ga-Taki in Shirotori
Kunitake-no-Shibazakura in Meiho
Itoshiro-Oosugi
Gujo-Hachiman-jo no kouyou
Zenshou-ji no Sakura
Kasuga Shinmei-jinja, Shinto shrine
Takasu Yuki Matsuri
Ayu no Tomozuri
Shirotori Odori
Gujo Odori
Gujo-Hachiman-jo, castle