Furusato Gujo TV
Meiho Kei-chan
Oku-no-Oku, doburoku
ume-boshi
Gujo Takumi-soba
Gujo Miso
Hirugano Pulin, pudding
Santa Vale, restaurant
Hachimitsu sweets, natural honey
Okumino curry
Gujo-ayu, sweetfish
Okumino sauce
cancoillotte, cheese
Haru-machi-ninjin, carrot
Kamideya-no Keichan
Nikkeidama and Kuronikkei
Meiho no Tomato ketchup
Moromi-miso
Misokko Chicken
Meiho ham/sausage
Motai Iburi Doufu
Ha-Nanban