Furusato Gujo TV
Fukubegatake PA
Hirugano-kogen Service Area
Gifu-Yamato Parking Area