Furusato Gujo TV
Gujo-Hachiman Kyuchosha Kinen-kan
Michi-no-eki Wara, a service area for drivers
Michi-no-eki Meiho / Surusumi-no-sato koen
Michi-no-eki Minami, a service area for drivers
Michi-no-eki Dainichi-dake
Michi-no-eki Shirao Fureai Park
Michi-no-eki Shirotori-Hakusan-Nagataki
Michi-no-eki Kokinndenju-no-sato Yamato Kutsurogi Hiroba
Nagaragawa tetsudo, railway
Seseragi-kaido, road